Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 -15.00.

Godziny załatwiania spraw dla uczniów i nauczycieli: 8.00 - 10.00 i 13.45 - 15.00

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

____________________________________________________________________

 

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 

1.Obowiązek szkolny:

- zapisy do szkoły

/zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/

- ewidencja uczniów

- arkusze ocen i dzienniki

 

2. Sprawy administracyjne:

- zezwolenia i zwolnienia

/indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, z nauki drugiego języka obcego, zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek

rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,

- wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,

- wydawanie zaświadczeń,

- wydawanie duplikatów,

 

3. Postępowanie w sprawach nieletnich:

- wnioski do Sądu Rodzinnego,

- skierowania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

 

4. Sprawy kadrowe:

- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

 

5. Sprawozdawczość:

- raporty,

- sprawozdania,

 

6. Archiwum:

- akta osobowe pracowników,

- arkusze ocen

- dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,

- protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,

- protokoły Rady Rodziców,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

   
© 2013 Gimnazjum w Malechowie.